DÁLIBOR

 

Personajes

DÁLIBOR

MILADA

VLADISLAV

BUDIVOJ

BENES

JITKA

VITEK

Guerrero Checo

Enamorada de Dálibor

Rey de Bohemia

Capitán de la Guardia

Carcelero

Ahijada de Dálibor

Escudero de Dálibor

Tenor

Soprano

Barítono

Barítono

Bajo

Soprano

Tenor

 

 

DEJSTVÍ PRVNÍ


(Hradní dvur obsazený stráží. V pozadí královský
trun. Lid, mezi ním Jitka)


1. Výstup

LID
Dnes ortel bude provolán
a právu viník v obet' dán.'
Dalibor! Dalibor!
Však nechal se i prohrešil.
udatný, slavný rek to byl.
Dalibor! Dalibor!

JITKA
(zamyšlená o samote)
Opušteného sirotka malého
našel ve troskách starobylých sten.
ujal se mne a pod ochranou jeho
jsem vstoupila v života krásný sen.
On chtel mi v pout' života chote dáti,
jenž nejdražším byl duši pokladem,
mela jsem štestí nejvyššího znáti
ve vlastním dome s drahým manželem
A ted'- ó beda mi -
v neprátel padne moc,
snad casne - beda mi -
jej pojme hrobu noc.

LID
Dnes ortel bude provolán
a právu viník v obet’ dán!
Dalibor! Dalibor!

JITKA
Však ne! Ze žaláre
pokyne záre!
Tož pádím na peruti vetrové dál.
A v hrobu noc temnou
jdou druhové se mnou -
a osvobodíme jej z hrobových skal!

(Trubky zazní za jerištem ohlašují
príchod krále a soudcu.)


Pochod. Príchod krále a soudcu.

2. Výstup

(Stráže porádají lid. Král vystoupí na trun.
Soudcové zasednou po obou stranách)


VLADISLAV
Již víte, jak to krásné království
divokých vášní obetí se stalo,
a víte též, jak dlouho Dalibor
svévolne ruší mír, který jsem hledal,
a novým zlocinem se provinil.
Hrad Ploskovice prepad' s vojsky svými,
poboril hradby i purkrabího zabil.
Však konecne pokorila vojska,
která jsem vyslal, Miladou pobádán,
padlého sestrou. Až tu Dalibor
po strašné, krvavé se bitve poddal.
Je v moci mé. nad ním rozsoudí král!
By ale soud váš moh' být spravedlivý,
pred Daliborem slyšte Miladu!

3. Výstup

VLADISLAV
(Milada)
Již uchopte se slova
a vypravujte nám:
zde soudcu sbor zasedne.
by dal za právo vám.

MILADA
Muj duch se desí, nadra má se dmou,
co dím, je plác nad ztrátou ukrutnou!

LID
Slzami odela hnev!

JITKA
(pro sebe):
Strachem již mi stydne krev!

MILADA
(vzchopivší se vší silou)
Volám! O mejte smilování!
Vyslyšte žalné lkání!
Smilování!
Slitování!
Pohasnul den a v hrade
vše blažilo se snem.
Netušil nikdo zradu,
jež bdela pod hradem.
V tom hromové jsem rány
zaslechla z blízkých hor,
probudí mne výkriky ze sna:
Dalibor! Dalibor!
A rincely mece
z té krvavé sece
i z dáli i blíž.
V požáru a kouri
zde vojska bourí
pod hradbami j iž.
Bloudím a drahého bratra
pod hradem volala jsem,
tam v dáli klopýtaje krácel
s oddaným panošem.
Z otevrené hrozné rány
krev se lila z rudých žil,
otevrel ústa – sklesl -
a duši vypustil.
Panoš horekující
mne odvedl v lesní šum,
tajnými cestami
jsem ušla neprátelum.
A nyní svou pred vámi skláním skrán,
o poslední oloupená. Žaluji nan.
Ont' zlocincem,
neb jeho mstou nešt’astna jsem.
Dalibor! Dalibor!

LID
Soucit budí tento zjev.

JITKA
(pro sebe)
Strachem stydne moje krev.

VLADISLAV
Milado, tešte se! Kdo ranil vás.
je veznem mým. Mé zbrani žehnal Pán
a tím i vám i zemi požehnal.
At' vstoupí Dalibor sem ku priznání!

MILADA
Mám jej snad zríti?
Tot’ bratra vrah.
jak bourí krev mi
v útrobách!

JITKA
(pro sebe)
Stuj Buh nyní pri mne!
duši mou spas.
Zjeviti nesmím
nader mých hlas.

MILADA
Jak bourí krev mi
v útrobách!
Mám jej snad zríti?
Tot' bratra vrah.

4. Výstup

(Dalibor vstoupí s lehkými okovy na rukou
a postoupí tiše i hrde pred trun královský)


MILADA
(Pro sebe, prekvapena)
Jaký lo zjev! To netušil muj zrak.

LID
(mezi sebou)
Bud' viny jeho sebevíc,
jak klidne patrí osudu vstríc.

VLADISLAV
Na obžalobu tuto odpovez!
Hrad Ploskovice tajne prepadl jsi,
hrad poboril jsi
a purkrabího zabil jsi.
Omluv se, mužeš-li, pred námi bned!

DALIBOR
Zapírat nechci, nejsem zvyklý lháti.
Ját' prísahal jsem pomstu
a prísahu co rádný muž jsem splnil.
Vždy odolal jsem carozraku žen.
Po príteli muj duch toliko toužil.
Mé prání splneno, prátelství sen
jsem snil, u Zdenka v nader tun se hroužil.
Když Zdenek muj v svatém nadšení
zvuk rajský loudil v mysl rozháranou,
rozplýval jsem se v sladkém toužení,
povznesen tam, kde hvezdy jasné planou.
Však slyš! Už dávný cas jsem vedl hádku
s litomerickou radou zpyšnelou
a opet v boj jsem šel, po boku Zdenek,
muj drahý Zdenek, nerozdílný druh.
Boj zurit pocal hnevem.
Zdenek pad' v neprátel moc
a vášen surová mu stala hlavu,
mne pak v potupu ji narazila na hradbách na kul.
Hruz obraze,
který jsem pníti
tam musel zríti!
Tím zdešením
nevím, zda bdím!
Marne oko slze volá,
by si ulevila nadra má!

MILADA
(pro sebe)
Ta žaloba pronikla nadra moje!

DALIBOR
Tu prísahal jsem pomstu, hroznou pomstu!
Že Ploskovice Litomericum
pomáhaly-polehly popelem.
Pochoden k hrobu Zdenka! Purkrabí pak
splatil svou krví hlavu Zdenkovu.

VLADISLAV
Zlocinem tak pomáhals sobe sám!

DALIBOR
Muž právo k tomu vzíti si nenechá!

VLADISLAV
Tys vedl vzpouru proti svému králi!

DALIBOR
Moc proti moci! Tak to káže svet!
Prohlášim sám to, nepadnu-li zde,
za Zdenka pykat musí Litomer!
A kdybys v tom mi, králi v ceste stál,
na trune bezpecne bys nesedel!

MILADA
Co dí?

LID
Tím slovem na se mec vytasil!


SOUDCOVÉ
Tys ortel smrti sobe sám prohlásil!

DALIBOR
Nicím je mi život,
co Zdenek muj klesl,
vše jedno, zda zemru
snad zítra ci dnes!

MILADA
Co dí? Co dí?

DALIBOR
Až do dna vycerpán
radosti pohár,
tož zahodím od úst
ten šalebný dar!

JEDEN ZE SOUDCU
Tak, Dalibore, mí soud jednohlasne:
V žalári temném hyn. Až dokonáš!

LID
Již zríti nemá slunce tvár.
milosti jej se netkla tvár!

DALIBOR
Slyšels to príteli, tam v nebes kuru'?
Již chystají mi cestu k tobe zas!
Již cítím povznesen se vzhuru,
již zrím te v oblacích, slyším tvuj hlas!
Již piju opet piju strun tvých carozvuky!
Slavnej než zde zní písen tvoje tam!

LID
Jaký to zjev, jaký to zjev!


DALIBOR
Nuž, vedte mne v žaláre noc a muky,
tou cestou pílím k nebes výšinám!

(Odejde.)

LID
Jaký to zjev, jaký to zjev!
Slavný rek, udatný rek to byl!

5. Výstup

MILADA
(už se nemuže premoci, pred králem a soudci)
U svých mne zde vidíte nohou!
Odpust'te mu tak jako já,
jen dobré chtít ty oci mohou,
odpust'te mu, at' volnost má!

SOUDCOVÉ
On hrozil krále šedinám,
za zlocin ten at padne sám!

MILADA
U svých mne zde vidíte nohou!
Jen dobré chtít ty oci mohou!
Odpust'te mu, at' volnost má,
Moliste, moliste, odpust'te mu tak jako já!

SOUDCOVÉ
On hrozil krále šedinám,
za zlocin ten at padne sám!

MILADA
Milost, milost, at volnost má,
odpustte mu tak jako já!

VLADISLAV
Porádek, zákon vlásti musí,
zlorádem zem nejvíce zkusí,
tož povinnost nám zákonem,
bychom preslechli nader hlasy,
zlocin nesmírí, neuhasí,
jen kdo jej schvátí ortelem.

(Odejdou, krome Jitky a Milady)

6. Výstup

MILADA
(nezpozoruje Jitku)
Jaká to boure nadra mi plní
že krev mi v žilách staví beh!
On usmrtil, zabil mi bratra.
a prec mne k nemu cosi má.
Ó nehroz, ó nehroz mi, ó bratre!
A jen vinou mou
odnat mi nyní zcela,
zhynouti má ted pro mne jen
v žalári a v mucírnách tela,
jen pro mne zhynouti má!

JITKA
Tot' láska! Láskou rady zvíš,
a vzmuž se, vzmuž se k cinu již!

MILADA
Neznám te!

JITKA
Jindy povím víc!

MILADA
Co žádáš!?

JITKA
Skutkem díky ric'!
Ze žaláre
pokyne záre,
tož pádím na peruti vetrové dál.

MILADA
A z hrobu žaláre
pokyne záre
tož pádím na peruti vetrové dál.

OBE
A v hrobu noc temnou
jdou druhové se mnou
a osvobodíme jej z hrobových skal!
PRIMER ACTO


(Patio del castillo. Al fondo el trono real. Una
multitud de gente, incluida Jitka)


Escena Primera

EL PUEBLO
ˇEn este día, el veredicto será pronunciado
y el culpable castigado!
ˇDálibor! ˇDálibor!
Por supuesto que su falta es de las más graves,
pero fue un héroe valiente y arrojado.
ˇDálibor! ˇDálibor!

JITKA
(Apartada, sumida en sus pensamientos)
Él me encontró entre las viejas ruinas,
pobre, huérfana y abandonada,
me adoptó y protegió
y con él he vivido un sueńo feliz.
Él quería darme un compańero
el más querido tesoro de mi corazón,
y, en mi casa con mi amado,
hacerme conocer la felicidad.
Y ahora ˇoh desgracia!
él está en poder de sus enemigos
y pronto, quizás ˇoh desgracia!
la oscuridad de una tumba se cerrará sobre él.

EL PUEBLO
ˇEn este día, el veredicto será pronunciado
y el culpable castigado!
ˇDálibor! ˇDálibor!

JITKA
ˇPero no!
ˇLa oscura prisión debe abrirse para él!
Sobre las alas del viento cabalgaré...
ˇSus amigos se reunirán conmigo,
y juntos, a la prisión bajaremos
para librarlo de sus grilletes !

(Suenan las trompetas detrás de la escena,
anunciando la llegada del rey y los jueces)


Marcha

Escena Segunda

(Los guardias restablecen el orden. El rey sube
al trono. Los jueces se sitúan a ambos lados)


VLADISLAV
No ignoráis que este bello reino
está asolado por pasiones desbocadas.
Conocéis las malas acciones de Dálibor
al turbar la paz que siempre yo he procurado.
Ha perpetrado un nuevo crimen:
con sus hombres atacó el castillo de Ploskovice,
destruyéndolo y matando a su gobernador.
Sólo mis tropas, enviadas en ayuda de Milada,
la hermana del gobernador difunto,
han logrado vencer a Dálibor
en una batalla feroz y sangrienta.
Él está en mi poder y espero el veredicto.
Pero para hacer que la sentencia sea justa
antes que a Dálibor, escucharemos a Milada.

Escena Tercera

VLADISLAV
(a Milada)
Tomad la palabra
y contadnos todo.
Los jueces están preparados
para haceros justicia.

MILADA
ˇMi alma está aterrada, mi pecho se revela
y mis palabras lloran esta cruel pérdida!

EL PUEBLO
ˇEn las lágrimas desfoga su cólera!

JITKA
(para sí)
ˇEl miedo oprime mi corazón!

MILADA
(reuniendo sus fuerzas)
ˇImploro vuestra compasión!
ˇEscuchad mi doloroso lamento!
ˇTened piedad de mí!
ˇTened piedad!
Era de noche y el castillo estaba sumido
en un profundo sueńo.
Nadie sospechaba la traición
que se cernía sobre las murallas.
De repente, unos truenos
resonaron en mis oídos.
Unos gritos me arrancaron de mi sueńo...
ˇDálibor! ˇDálibor!
La lucha fue sangrienta
y por todas partes resonaba
el estruendo de las armas.
Entre las llamas y el humo
las tropas asaltaron
las murallas del castillo.
Me lancé
a la búsqueda de mi hermano
y lo encontré, tambaleante,
sostenido por su paje.
La sangre brotaba
de sus horribles heridas.
Quería decirme algo... cayó...
y entregó el alma.
El paje desolado y llorando
me condujo al bosque
y, por senderos secretos,
pude escapar de mis enemigos.
Y ahora me dirijo a vos.
Yo acuso al que me ha hecho perder todo.
Es él, el malhechor,
su venganza me ha privado de toda alegría.
ˇDálibor! ˇDálibor!

EL PUEBLO
Ella hace que compadezcamos su dolor.

JITKA
(Para sí)
El miedo oprime mi corazón.

VLADISLAV
Milada, consolaros. El que os ha herido,
está en mi poder. Favoreciendo a mis armas,
Dios ha bendecido al país y a vos misma.
ˇHaced entrar a Dálibor para que confiese!

MILADA
żDebo verlo?
żAl asesino de mi hermano?
ˇMi sangre arde
en las venas!

JITKA
(para sí)
Que Dios me asista
y salve mi alma.
Nadie debe saber
lo que escondo en mi corazón.

MILADA
ˇMi sangre arde
en las venas!
żDebo verlo?
żAl asesino de mi hermano?

Escena Cuarta

(Dálibor entra, con las manos atadas y se acerca
orgulloso al trono del rey)


MILADA
(Para sí, sorprendida con su visión)
ˇQué hombre!... Mis ojos no se engańan.

EL PUEBLO
(entre ellos)
Con lo graves que son sus culpas
y camina sereno hacia su suerte.

VLADISLAV
ˇResponde a la acusación dirigida contra ti!
Has atacado a traición Ploskovice,
has destruido el castillo
y herido mortalmente a su gobernador.
ˇDiscúlpate ante nosotros, si es que puedes!

DÁLIBOR
No negaré nada, pues no acostumbro a mentir.
Juré vengarme y he cumplido mi palabra
como corresponde
a un hombre de honor.
Resistiendo los atractivos femeninos
siempre busqué la amistad de un amigo fiel.
Mis deseos se cumplieron
y esa amistad la encontré en Zdenek.
Zdenek, en un éxtasis sagrado, haciendo brotar
los sonidos de su violín, calmaba mis tormentos
y una ternura infinita se apoderaba de mí
transportándome al firmamento.
ˇPero escuchad!
Algún tiempo después
y guiado por malos consejos, volví al combate.
Zdenek, mi amigo, siempre luchaba a mi lado...
En una furiosa batalla, Zdenek fue tomado
por el enemigo y, con brutal sańa,
no sólo le cortaron la cabeza
sino que, para mi deshonor,
la empalaron sobre las murallas.
ˇQué espectáculo de horror
debió soportar mi vista!
Esa visión me golpea aún con estupor.
Mis ojos llaman en vano a las lágrimas
para calmar el dolor de mi alma.

MILADA
(para sí)
ˇEse lamento ha partido mi corazón!

DÁLIBOR
ˇJuré entonces venganza, una horrible venganza!
Por haber ayudado a los asesinos,
Ploskovice ardería como una antorcha
para iluminar la tumba de Zdenek.
ˇLa sangre del gobernador ha vengado su muerte!

VLADISLAV
ˇTu propia mano ha hecho justicia con un crimen!

DÁLIBOR
ˇUn hombre tiene derecho a la venganza!

VLADISLAV
ˇTe has rebelado contra tu rey!

DÁLIBOR
ˇOjo por ojo! ˇEs la ley del mundo!
Y os digo que, si salvo mi vida, la muerte de
Zdenek será vengada aún con otras muertes.
Y tú también, mi rey, si te cruzas en mi camino,
pondrás en peligro tu propio trono.

MILADA
ˇPero qué dice!

EL PUEBLO
ˇCon esas palabras, ha decidido su suerte!

LOS JUECES
ˇTú mismo te has condenado a muerte!

DÁLIBOR
ˇDesprecio mi vida
pues desde que Zdenek no está,
poco importa si debo morir
mańana o ahora!

MILADA
żQué dice?... żQué dice?...

DÁLIBOR
Rechazo la copa de la alegría
que está vacía hasta el fondo,
nada me impide
abandonar esta vida.

UNO DE LOS JUECES
Dálibor, el veredicto es unánime:
ˇSerás encerrado en una prisión de por vida!

EL PUEBLO
ˇEl sol no iluminará más su cara,
para él, ya no hay gracia!

DÁLIBOR
żHas oído allá en el cielo, amigo?
ˇYa estoy en camino para reencontrarte!
ˇYa no me siento en este mundo,
ya te veo en el azul y oigo tu voz!
ˇDe nuevo beberé los sonidos de tu violín!
ˇMás hermoso que aquí será, allí arriba, tu canto!

EL PUEBLO
ˇQué hombre!... ˇQué hombre!...

DÁLIBOR
Llevadme a la prisión, a la sombra y a la tortura,
pues así me acercaré más a los cielos.

(Sale)

EL PUEBLO
ˇQué hombre! ˇQué hombre!...
ˇEs un guerrero valiente y arrojado!

Escena Quinta

MILADA
(No pudiendo dominarse, al rey y a los jueces)
ˇVedme a vuestros pies!
ˇConcededle la gracia como yo lo hago,
esos ojos no pueden desear más que el bien!
ˇConcededle la gracia y dadle la libertad!

LOS JUECES
ˇHa proferido amenazas contra su soberano,
debe pagar ese crimen con su vida!

MILADA
ˇVedme a vuestros pies!
ˇConcededle la gracia como yo lo hago,
esos ojos no pueden desear más que el bien!
ˇConcededle la gracia y dadle la libertad!

LOS JUECES
ˇHa proferido amenazas contra su soberano,
debe pagar ese crimen con su vida!

MILADA
ˇGracia, gracia! ˇDadle la libertad!
ˇPerdonadlo como yo lo hago!

VLADISLAV
El orden y la ley deben reinar.
El país sufre los más terribles abusos,
para nosotros el deber es la ley
y nos prohibe escuchar la voz de la piedad.
El crimen no es reparado más que
con un juicio y una sentencia.

(Se van todos a excepción de Jitka y de Milada)

Escena Sexta

MILADA
(Sin percibir a Jitka)
żQué tormento habita en mi corazón
que me hiela la sangre en las venas?
Mi hermano ha caído por su mano
y sin embargo, algo me une a él.
ˇOh, hermano, perdóname!
Por mi culpa
lo he perdido para siempre
y por mi causa él debe perecer.
ˇPrisionero y torturado,
por mi causa él morirá!

JITKA
ˇTú lo amas, y el amor te dice
que repares tu culpa y lo salves!

MILADA
żQuién eres?...

JITKA
ˇLo sabrás a su debido tiempo!

MILADA
żQué pretendes?

JITKA
Darte las gracias por lo que has hecho.
ˇSu oscura prisión
deberá abrirse
y sobre las alas del viento escapar!

MILADA
żSu oscura prisión
deberá abrirse
y sobre las alas del viento escapar?...

LAS DOS
ˇReuniremos a sus amigos,
descenderemos a su prisión
y de los grilletes lo liberaremos!

Acto II